2010 – İklim Değişikliği, Yerel Yönetimler ve Su Sorunları Kongresi

BURSA_2010
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (BBB)  BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (BUSKİ) SU VAKFI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, YEREL YÖNETİMLER  VE SU SORUNLARI KONGRESİ

22-23-24 Mart, 2010

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Bursa

 

HEDEF

Günümüzde küresel olarak geleceğin en büyük ortak sorunları arasında yer alan “iklim değişikliği”nin sürdürülebilir kalkınma, sanayi, yerleşim alanları (kentler), yerel yönetimler ve toplum olaylarına etkileri beklenmektedir. Bu sorunların çözümlenmesi öncelikle yerel yönetimler ve onlarında üstünde olan merkezi yönetimlerin sorumluluğu altına girmektedir. Bu nedenle “Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli” Birleşmiş Milletlerin çatısı altında son 15-20 yıla yakın bir süreden beri iklim değişikliğinin su kaynakları başta olmak üzere, gıda, tarım, sağlık, orman, enerji kullanımı, çevre, ekonomi ve toplumları ilgilendiren birçok konu ve sektörde bilimsel esasları ortaya koymak için kurulmuştur. Bu konulara ülkemizde yerel yöneticiler seviyesinde eğilerek neler yapılmasının gerekeceği hakkında bilgilerin bir araya toplanıp tartışılması hedefi ile 22-23-24 Mart 2010 günlerinde dünyaca kutlanan Su, Meteoroloji ve Orman günlerini kapsayan tarihlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Su Vakfı tarafından böyle bir kongrenin düzenlenmesi kararı alınmıştır. Özellikle dünyada ve ülkemizde su kaynaklarının tespiti, geliştirilmesi, işletilmesi, bakımı ve yerel yönetimlerden merkezi yönetimlere varıncaya kadar değişik idari kademelerdeki su sorunlarının belirlenmesi, tartışılması ve çözüm yöntemlerinin araştırılması ahenkli ve eşgüdümlü bir silsileyi gerektirmektedir. Halktan yerel yönetimlere oradan büyük şehir belediyelerine, değişik kamu kuruluş ve Türkiye Büyük Millet Meclisine kadar varan yetkililer tesbih tanelerine benzer şekilde uyum içinde olduklarında ülke ve yerel yönetimlerin su sorunlarına sağlıklı ve verimli çözümleyici cevaplar bulunabilir. Bugün ülkemizde su kullanımı en alt birimlerini teşkil eden yerel yönetimlerin kendi su sorunlarından elde ettikleri tecrübe, bilgi ve çözüm birikimlerini benzeri diğer yönetimlerle paylaşabilmeleri için ortak tartışma ve çözüm teklif etme toplantılarının sağlanması gerekmektedir. Bu sebeple 2010 Mart ayında ülkemizdeki tüm yerel yönetimlerin katkısı beklenerek bir kongrenin yapılması planlanmıştır. Böyle bir toplantının aşağıdaki başlıca faydaları sağlaması beklenmektedir.

 • İklim değişikliği, küresel ısınma ve sera etkileri hakkında yerel yöneticilerin bilgilendirilmesi ve onlardan bu konulardaki görüşlerinin alınması,
 • İklim değişikliği ile ilgili yerel sorunların ortaya konularak çözüm önerilerinin belirlenmesi,
 • Yerel yönetimlerin su sorunlarını değişik kamu kuruluş ve özel sektörden gelenlerin katılımları ile sunarak en azından bir ön bilgi şeklinde çözüm önerilerinin tartışılması,
 • Benzer su sorunları yaşayan yerel yönetimlerin böyle bir toplantıda bir araya gelerek sorunlarını çözebilmeleri için daha da katılımcı toplantıları yapmaları,
 • Tecrübe ve bilgi birikimleri fazlaca olan yerel yönetimlerden ihtiyacı olanlara gerekli bilgi, teknolojilerin aktarılması ve projelerin hazırlanarak yapılması,
 • Ülkemiz yerel yönetimlerindeki su sorunlarının ve çözüm tekliflerinin bir kitap halinde toplanarak gelecek için kaynak olarak sunulması,
 • Ülkemizin değişik yerel yönetimlerinde ihtisas sahibi olan mühendis, hukukçu, işletmeci ve idarecilerin birikimlerinin bu toplantıda bir araya getirilmesi ile daha güçlü bir uzmanlar takımının oluşturulması,
 • Ülke içindeki bilgi, teknoloji ve projelerden her yerel yönetim ile merkezi su birimlerinin haberdar edilmesi.

KONULAR

Yapılacak kongreye aşağıda belirlenen konular ile yerel yönetim su sorunları ile ilgili olabilecek her türlü mühendislik, hukuk, işletme, insan sağlığı vb. konular sunulabilecektir.

 • İçme ve kullanma suyu temini geleceği ve iklim değişikliğinin tesirleri,
 • İklim değişikliği ve yerel yönetimler,
 • İklim değişikliği, su basmanları ve taşkın riskleri,
 • İklim değişikliği ve kuraklık riskleri,
 • İçme ve kullanma suyu kalite kontrolleri,
 • Atıksu arıtma tesisleri ve sorunları,
 • Su ücretleri politikaları,
 • Kuraklık ve sorunları,
 • Gecekondulaşma ve su baskınları,
 • Risk esaslı mesken bölge taşkın haritaları,
 • Kurak ve sulak süre hesap ve su kaynakları işletmesi,
 • Su kaynaklarının hukuki sorunları,
 • İklim değişikliği ve halk sağlığı,
 • Susuzluk ve yerel çözümler,
 • Tarım ve iklim değişikliği tesirleri.

TEBLİĞ ÖZETLERİ

Yukarıdaki ve bunlarla ilgili konularda yazılacak tebliğlerin aşağıda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanarak en geç 23 Şubat 2010 tarihine kadar elektronik ortamda sempozyum adresine gönderilmesi gerekmektedir.

YAZIM KURALLARI

 • İlk sayfada tebliğin başlığı, ünvansız olarak yazarların isim ve adresleri, 400 sözcükten fazla olmayacak biçimde tebliğ özeti ve anahtar kelimeler bulunacaktır. İngilizce özet gerekmez.
 • Tebliğ metni 1.5 satır aralığında, Microsoft Yazılımında, “Times New Roman” harflerinde ve 12 harf ölçeğinde 10 sayfayı geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER

 • Tebliğ metni son gönderme tarihi: 23 Şubat 2010
 • Kongre programının katılımcılara en son gönderilme tarihi: 8 Mart 2010

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Sekreteri

 • Necat YARDIMCI (BUSKİ İçme Suyu Daire Başkanı)

Kongre Yönetim Kurulu

 • İsmail Hakkı ÇETİNAVCI (BUSKİ Genel Müdürü)
 • Zekai ŞEN (Su Vakfı Başkanı, İTÜ Öğretim Üyesi)
 • Ali UYUMAZ (İTÜ Öğretim Üyesi)
 • Ali SÜRMEN (UÜ Öğretim Üyesi)
 • Kadir KESTİOĞLU (UÜ Öğretim Üyesi)
 • Mahmut ALTINBAŞ (İTÜ Öğretim Üyesi)
 • Mustafa UYSAL (Bursa Büyükşehir Belediyesi Danışmanı)
 • Mustafa BAYRAM (İller Bankası Bölge Müdürü)
 • M. Müfit AYDIN (İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yrd.)
 • Rahmi BAYRAK (İl Çevre ve Orman Müdürü)

Sosyal ve Teknik Etkinlik Kurulu

 • Hülya FERRUHOĞLU AYDIN (BUSKİ)
 • Şenay ALKAN (BUSKİ)
 • Oktay DEMİR (BUSKİ)
 • Hakan BAŞKARA (BUSKİ)
 • Nigar ŞEN (SU VAKFI)
 • Muhiddin YENİGÜN (SU VAKFI)
 • Zeki ŞAHİN (SU VAKFI)