2013 – Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Kentlerin Geleceği

2013_BURSA_Banner

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (BBB)
BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (BUSKİ)
SU VAKFI
BURSA KENT KONSEYİ
DSİ

3. ULUSLARARASI BURSA
SU KONGRESİ VE SERGİSİ
22-23-24 Mart, 2013

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Bursa

Günümüzde küresel olarak geleceğin en büyük ortak sorunları arasında yer alan “Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Kentlerin Geleceği ” sorunlarının çözümlenmesi öncelikle yerel yönetimler ve onlarında üstünde olan merkezi yönetimlerin sorumluluğu altına girmektedir.

Ülkemizde yerel yöneticiler seviyesinde bu konulara eğilerek neler yapılmasının gerekeceği hakkında bilgilerin bir araya toplanıp tartışılması hedefi ile 22-23-24 Mart 2013 günlerinde dünyaca kutlanan su, meteoroloji ve orman günlerini kapsayan tarihlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Su Vakfı tarafından böyle bir kongrenin düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Özellikle Dünya’da ve ülkemizde su kaynaklarının tespiti, geliştirilmesi, işletilmesi, bakımı ve yerel yönetimlerden merkezi yönetimlere varıncaya kadar değişik idari kademelerdeki su sorunlarının belirlenmesi, tartışılması ve çözüm yöntemlerinin araştırılması ahenkli ve eşgüdümlü bir silsileyi gerektirmektedir. Halktan yerel yönetimlere oradan büyükşehir belediyelerine, değişik kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Büyük Millet Meclisine kadar varan yetkililer tesbih tanelerine benzer şekilde uyum içinde olduklarında ülke ve yerel yönetimlerin su sorunlarına sağlıklı ve verimli çözümleyici cevaplar bulunabilir. Bugün ülkemizde su kullanımı en alt birimlerini teşkil eden yerel yönetimlerin kendi su sorunlarında elde ettikleri tecrübe, bilgi ve çözüm birikimlerini benzeri diğer yönetimlerle paylaşabilmeleri için ortak tartışma ve çözüm teklif etme toplantılarının sağlanması gerekmektedir. Bu sebeple 2013 Mart ayında, ülkemizdeki tüm yerel yöneticilerin katkısı beklenerek bir kongrenin yapılması planlanmıştır. Bu toplantı ile aşağıdaki faydaların sağlanması beklenmektedir.

Sürdürülebilir su yönetimi ve kentlerin geleceği hakkında yerel yöneticilerin bilgilendirilmesi ve onlardan bu konudaki görüşlerinin alınması, Yerel sorunların ortaya konularak çözüm önerilerinin belirlenmesi,

Yerel yönetimlerin su sorunlarını değişik kamu kurum, kuruluş ve özel sektörden gelenlerin katılımları ile sunularak bir ön bilgi şeklinde çözüm önerilenin tartışılması,

Benzer su sorunları yaşayan yerel yönetimlerin böyle bir toplantıda bir araya gelerek sorunlarını çözebilmeleri için daha da katılımcı toplantıların yapılması,

Ülkemiz yerel yönetimleri su sorunlarının ve çözüm tekliflerinin bir kitap halinde toplanarak gelecekte kaynak olarak kullanılması,

Ülkemizin değişik yerel yönetimlerinde ihtisas sahibi olan mühendis, hukukçu, işletmeci ve idarecilerin birikimlerinin bu toplantıda bir araya getirilmesi ile daha güçlü bir uzmanlar takımının belirlenmesi,

Gelecek kuşakları su konusunda bilinçlendirmek,

Küresel ısınma, kuraklık ve su tasarrufu ile ilgili yapılacak olan şiir, resim, karikatür ve skeç yarışmaları ile yarının büyüğü çocuklara kongre oturumlarında yer verilerek su konusunda bilinç ve duyarlılık kazandırmak,

Halkımızı, su ile ilgili yetkilileri, suyun önemi hakkında bilinçlendirmek ve farkındalık sağlamak,

Bilimsel bir ortamda su ile ilgili bütün sorun ve çözüm önerilerinin konuşulmasını ve tartışılmasını sağlamak,

Ülke içindeki bilgi, teknoloji ve projelerden her yerel yönetim ile merkezi su birimlerinin haberdar edilmesi,

Sergi çalışması ile ülke içindeki bilgi, teknoloji ve projelerin tanıtılması ve paylaşılması hedeflenmektedir.

Yerel yönetimler, altyapı kuruluşları ,bu alandaki yükleniciler ve tedarikçilerin proje, yatırım ve teknolojilerini teşhir ederek anlatacakları ve paylaşacakları bir ortam sağlanacaktır,

Sergiler, farklı yöre, ülke ve kültürden insanları bir araya getirmesi, bunlar arasında iletişim kurulmasına ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine yardımcı olması bakımından önem taşımaktadır.